lang-farsi.png پارسی
|
lang-english.png English
|
lang-turki.png Türkçe
  • الیاف جاذب آب
  • الیاف جاذب آب
  • الیاف جاذب آب
  • الیاف جاذب آب
  • الیاف جاذب آب
  • الیاف جاذب آب

الیاف جاذب آب

قابلیت پایین جذب آب یکی از ویژگیهای ذاتی الیاف پلی استر در حالت طبیعی است. از آنجا که در بعضی از کاربردهای الیاف پلی استر( مانند مصارف بهداشتی) قابلیت جذب بیشتر آب یک مزیت محسوب میشود. با تغییراتی در پروسه تولید و استفاده از مواد افزودنی، میتوان ظرفیت جذب آب را در الیاف افزایش داد.

کاربردها

  • استفاده در منسوجات بهداشتی مانند دستمال مرطوب
  • استفاده در منسوجات بافته و نبافته در پزشکی